Kategorie zboží

Zprávy z e-shopu

všechny články

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.sptrading.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

DOPORUČENÉ ODKAZY

Občanský zákoník
Obchodní zákoník

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, za předpokladu zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 

3. STORNO OBJEDNÁVKY 

a) Veškeré objednávky přes webové rozhraní (tj. nákupní košík), elektronickou formou na e-mailovou adresu nebo telefonicky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány v písemné podobě do 12 hodin od objednání. Zákazník může také stornovat objednávku, pokud mu nebyla doručena do 21 pracovních dní.

b) Objednávku lze řádně stornovat do 12 hodin po uskutečnění objednávky, pokud již nebyla expedována nebo v případně, že vaše objednávka nebyla expedovaná do 21 pracovních dní od uskutečnění objednávky.

c) Storno objednávky provedete jednoduše tak, že nás kontaktujete e-mailem sptrading@sptrading.cz nebo telefonicky +420 731 625 754. Vždy je nutné uvést číslo vaší objednávky.V případě, že si přejete objednávku stornovat mimo řádné termíny, můžeme vám účtovat náklady spojené s vyřizováním objednávky dle obchodních podmínek.Pokud bude objednávka ze strany zákazníka zrušena ještě před expedicí, může si prodejce nárokovat dle OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 50 % z ceny zrušené objednávky. Výjimku tvoří pouze případ, kdy prodejce nesplní nějakou ze svých povinností (nejčastěji neodeslání objednávky v uvedeném termínu).

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

a) Dopravu v ČR zajišťuje přepravní společnost PPL, DPD, Pošta. 

Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálně do 30 kg hmotnosti.

 Přepravní služba PPL/DPD  je schopna doručit zásilky maximálnědo 50 kg hmotnosti.

b) U všech objednávek účtujeme dopravné:
   0 - 29,9kg od 100,- Kč  (podle druhu zvolené přepravy)
  30-40kg 299,- Kč
   41-50kg 399,- Kč
   51-70kg 799,- Kč
   71-100kg 899,- Kč
  
  Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 c) Poplatky za balné neúčtujeme.

d) Dopravu na Slovensko zajišťuje přepravní služba PPL..

Cena dopravy je 299,- u zásilek do 30 kg vč. doběrečného.

e) Jiné země dle individuální domluvy.

f) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5. REKLAMACE

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.sptrading.cz a právním řádem platným v ČR. Záruční doba na spotřební zboží platí dle zákona 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
b) Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech .
 c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu: reklamace
 d) Výměna je možná pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu a s veškerým příslušenstvím.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

·         kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

·         smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

·         smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu , na kterou má být objednané zboží odesláno.
 b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Podrobněji viz Odběr zboží.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

d) Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou podstoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

9. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

(stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou)
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

10. OCHRANA ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zavřít